kakemann_Fresh_onion_in_earth_9bce3cbb-a6bd-431c-b671-41314e7bca1c%20(1)

Bærekraft

ligger i vårt DNA

Bærekraft

ligger i vårt DNA

FoodMan prioriterer ressurseffektive prosesser og materialer for å redusere vår miljøpåvirkning og bevare naturen, slik at du kan nyte våre produkter med god samvittighet.

FoodMan er medlem i Etisk Handel Norge

Vi anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine. FNs bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. 

Vi har utviklet en bærekraftspolicy, som sammen med FoodMans Code of Conduct, danner grunnlaget for bærekraftsarbeidet vårt. FoodMans bærekraftsmål er basert på FNs bærekraftsmål, og vi jobber aktivt for å nå disse. FoodMan AS er stolt medlem av og støttespiller for Etisk Handel Norge (EHN). 

Som medlem av Etisk Handel Norge forplikter vi oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Utfordringer i bransjen

Som produsent av nøtter, snacks og sjokolade vil import være en vesentlig del av hverdagen vår. I dag er Asia og Sør-Amerika to av de viktigste samarbeidsområdene. 

Vi ser og forstår at arbeidsforholdene i områder vi importerer fra ikke i alle henseende er akseptable. FoodMan jobber imidlertid tett med de største samarbeidspartnerne, og yter en stor innsats for å ha en tilstrekkelig strukturell oppfølging. Vi er opptatt av å hele tiden sette oss høyere mål om utvidet kunnskap, en bedre kartlegging og en raskere og mer offensiv arbeidsform. Siden vi har mange leverandører og underleverandører, er det viktig for oss å møte dette offensivt, men samtidig i et tempo som gjør at vi opplever en reell og bærekraftig fremdrift.

Helse og sikkerhet

FoodMan er bevisst sitt samfunnsansvar og vårt mål er å kombinere sunn forretningsdrift med sosialt og miljømessig ansvar. Et viktig aspekt ved samfunnsansvar er arbeidssituasjonen for arbeiderne som deltar i produksjon av produktene som selges av FoodMan. 
N%C3%B8tter-4

Helse og sikkerhet

FoodMan er bevisst sitt samfunnsansvar og vårt mål er å kombinere sunn forretningsdrift med sosialt og miljømessig ansvar. Et viktig aspekt ved samfunnsansvar er arbeidssituasjonen for arbeiderne som deltar i produksjon av produktene som selges av FoodMan. 


For å tydeliggjøre vår posisjon for alle våre leverandører, for våre egne ansatte og for andre partnere, har vi laget FoodMan Code of Conduct. Disse etiske retningslinjene inneholder internasjonalt anerkjente arbeids- og miljøkrav, og våre egne etiske krav.

Vi arbeider for respekt for menneske- og arbeidsrettigheter og miljøvern både internt i selskapet og overfor våre forretningspartnere. Selskaper som handler med FoodMan skal derfor overholde FoodMan Code of Conduct. FoodMan forventer også at våre leverandører sørger for at alle underleverandører som er involvert i produksjonen av produkter som selges til FoodMan, handler i samsvar med våre etiske retningslinjer.

Menneskelige ressurser
Fri fagorganisering og arbeiderrepresentasjon
Nei til tvangsarbeid og pliktarbeid
Nei til barnearbeid
Nei til diskriminering

Etisk handel

FoodMan er sertifisert av FSSC 22000, Rainforest Alliance og Debio. Vi oppfordrer også leverandørene våre til å bli medlemmer i SEDEX, en organisasjon som hjelper bedrifter med å få innsikt og oversikt over forsyningskjeden, vurdere risiko og overholde lover og regler. Vi setter krav til SMETA-revisjoner i enkelte land.

Risikovurderinger er viktige for oss. Vi identifiserer potensielt negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø og utfører tiltak for å stoppe, forebygge og redusere påvirkningen. Vi har ansvarlig innkjøpspraksis og jobber for å styrke leverandørene våre. Vi evaluerer nye leverandører grundig før innkjøp, og oppfordrer til dialog og tillitsfulle relasjoner.

Ansvarlig innkjøpspraksis

FoodMan AS anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørenes mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø.
Vi følger Brundtland-kommisjonens rapport og FNs retningslinjer for bedrifters ansvar for menneskerettigheter. Vi støtter også OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger og oppfordrer til leverandørutvikling og partnerskap. Vi unngår handelspartnere som er under FN- eller norske myndigheters handelsboikott.

Leverandørutvikling og partnerskap

Vi samarbeider med leverandørene våre og støtter dem med kompetanseheving og ressurser for å oppfylle FoodMan AS' krav i leverandørkjeden. Vi legger grunnlaget for godt samarbeid med leverandører som vil og kan bidra til positiv utvikling for mennesker, samfunn og miljø.

 

Land under handelsboikott

FoodMan AS, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

 

 

Miljø

Vi etterlever myndighetenes miljøkrav og jobbe kontinuerlig med å utvikle prosesser, produkter og praksis som reduserer miljøpåvirkningen. Bruk av energi, vann, forbruk og avfall skal overvåkes og reduseres. Vi skal øke miljøbevisstheten blant ansatte gjennom informasjon og opplæring.
produkt

Miljø

Vi etterlever myndighetenes miljøkrav og jobbe kontinuerlig med å utvikle prosesser, produkter og praksis som reduserer miljøpåvirkningen. Bruk av energi, vann, forbruk og avfall skal overvåkes og reduseres. Vi skal øke miljøbevisstheten blant ansatte gjennom informasjon og opplæring.
Negativ påvirkning på miljøet skal reduseres gjennom hele verdikjeden. I tråd med føre-var-prinsippet skal det iverksettes tiltak for kontinuerlig å minimere klimagassutslipp og lokal forurensning, bruk av skadelige kjemikalier, plantevernmidler, og for å sikre bærekraftig ressursutvinning og forvaltning av vann, hav, skog og land, samt bevaring av biologisk mangfold. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og forskrifter skal respekteres og relevante utslippstillatelser innhentes. Vi skal føre miljøregnskap for å kartlegge vårt miljøfotavtrykk. Vi må ta bevisste valg og være klar over hvilken innvirkning våre valg har på miljøregnskapet vårt.

 

Reduksjon av forbruk
Ansvarlig forbruk
Bærekraftig emballasje
Avfallshåndtering og resirkulering
Reduksjon av matsvinn
Reduksjon av klimagassutslipp